ติดต่อ World IT Engineering Co.,Ltd. Support Forums

ข่าว => ข่าวสารจาก เวิลด์ ไอที => Topic started by: chakri boonyanaruthee on April 18, 2009, 08:38:49 AMTitle: ประกาศ แจ้งบุคคลพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน
Post by: chakri boonyanaruthee on April 18, 2009, 08:38:49 AM
น.ส. เบญจลักษณ์  พุ่มโพธิ์ทอง
นาย ยอดรัก  แสงพร้อม
น.ส. มาลัย  จอมเชื้อ

ได้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานบริษัท เวิลด์ ไอที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2552 เป็นต้นมา

ทางบริษัทไม่ขอรับผิดชอบ ต่อการกระทำใด ๆ ทั้งสิ้นของ บุคคลเหล่านี้
นับจากวันที่พ้นจากสภาพความเป็นพนักงานของบริษัท

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

จักรี  บุณยนฤธี
กรรมการผู้จัดการ